جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

توضیحات مربوط به همبندی اضافی برای هم ولتاژ کردن در نقشه کشی برق ساختمان

چنانچه کمترین شکی نسبت به کارایی وسایل قطع خودکار مدار وجود داشته باشد باید از همبندی اضافی برای هم ولتاژ کردن استفاده کرد که در برگیرنده قسمتهای زیر است:

الف – کلیه بدنه های هادی دستگاه ها و لوازم و غیره که به صورت ثابت نصب شده باشند.

ب – قسمت های هادی بیگانه از هر نوع

ج – قسمت های اصلی فلزی ساختمان ها مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح (در صورت امکان)

د- هادی های حفاظتی کلیه وسائل و دستگاههای نصب ثابت و هادی های حفاظتی پریزها