جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش تست مقاومت سیستم اتصال زمین حفاظتی ساختمان پس از اجرا

آموزش تست مقاومت سیستم اتصال زمین حفاظتی ساختمان پس از اجرا دریافت آموزش سطح: پیشرفته مدرس: مهندس محسن انتظاری     مهندس محسن انتظاری چکیده فهرست مطالب درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره در تمامی منابع معتبر از جمله مباحث 13 و...

آموزش اجرای استاندارد انواع سیستم ارت حفاظتی ساختمان جهت رسیدن به حداکثر پایداری و عمر

آموزش اجرای استاندارد انواع سیستم ارت حفاظتی ساختمان جهت رسیدن به حداکثر پایداری و عمر دریافت آموزش سطح: پیشرفته مدرس: مهندس محسن انتظاری     مهندس محسن انتظاری چکیده فهرست مطالب درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره با توجه به...

آموزش طراحی صحیح سیستم ارت حفاظتی جهت رسیدن به مقاومت مطلوب

آموزش طراحی صحیح سیستم ارت حفاظتی جهت رسیدن به مقاومت مطلوب دریافت آموزش سطح: پیشرفته مدرس: مهندس محسن انتظاری     مهندس محسن انتظاری چکیده فهرست مطالب درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره با وجود اینکه در منابع اصلی از جمله مبحث...

آموزش انواع حالات استاندارد اجرای الکترودهای سیستم ارت حفاظتی در پروژه های ساختمانی جهت انتخاب مناسب ترین نوع در هر پروژه

آموزش انواع حالات استاندارد اجرای الکترودهای سیستم ارت حفاظتی در پروژه های ساختمانی جهت انتخاب مناسب ترین نوع در هر پروژه دریافت آموزش سطح: پیشرفته مدرس: مهندس محسن انتظاری     مهندس محسن انتظاری چکیده فهرست مطالب درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و...

بررسی انواع اتصال به زمین ها و جایگاه سیستم ارت حفاظتی ساختمان در آن

بررسی انواع اتصال به زمین ها و جایگاه سیستم ارت حفاظتی ساختمان در آن دریافت آموزش سطح: پیشرفته مدرس: مهندس محسن انتظاری     مهندس محسن انتظاری چکیده فهرست مطالب درباره این آموزش زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس شرح دوره همانطور که اطلاع دارید یکی از...
همه چیز درباره ی هم بندی در ساختمان ها

همه چیز درباره ی هم بندی در ساختمان ها

همه چیز درباره همبندی در ساختمان ها ضرورت رعایت موارد ایمنی و جلوگیری از خطرات ناشی از برق گرفتگی مانند شوک الکتریکی، سوختگی و نظایر آن از مهم ترین خطرات احتمالی برق گرفتگی الکتریکی است. روش ها و ایده های بسیاری برای جلوگیری از این خطرات مطرح شده است. با اجرای همبندی...