جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

مزیت های همبندی در ساختمان ها

همبندی، اتصال بین تجهیزات و لوازم بی برق به یکدیگر است و سیستم اتصال زمین بین تجهیزات و لوازم فلزی برقدار یا بدون برق به زمین است. همبندی بدون اتصال زمین، حفاظتی در برابر جریان های سرگردان ندارد و فقط در برابر الکتریسته ساکن حفاظت را انجام می دهد. لذا برای دفن جریان های اتصالی و سرگردان حتما باید مسیری در دل خاک وجود داشته باشد. درست است که همیندی در قسمت فونداسیون با زمین درگیر است. زمان قطع اتصالی بسیار مهم است به طوری که زمان تشخیص و قطع اتصالی، برای تجهیزات سیار 4/0 ثانیه و برای تجهیزات ثابت 5 ثانیه است. همبندی در موارد زیر تاثیر گذار است

      1. مطمئن ترین روش جلوگیری از برق گرفتگی ناشی از تماس غیرمستقیم به کمک هم ولتاژ کردن نقاط در دسترس

      2. کاهش خطر آتش سوزی های ناشی از برق

      3. حفاظت از آسیب دیدن تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و اتوماسیون

      4. کاهش مقاومت سیستم زمین ساختمان و افزایش سرعت عملکرد وسایل حفاظتی در کاهش اثرات الکتریسیته ساکن (FSD)

      5.کمک به بهبود سازگاری الکترومغناطیسی (‘EMC) که موجب کاهش تداخل أمواج الکترومغناطيسي (EMI) می شود

  1. ایجاد مسیرهای متعدد موازی برای هدایت جریان های صاعقه به سمت زمین و جلوگیری از آسیب های ناشی از آن بر روی تجهیزات الکتریکی و اشخاص
  2. رفع نگرانی های ناشی از عدم اطمینان به عملکرد وسایل حفاظتی به کمک همبندی اضافی
  3. ایمن سازی به وسیله همبندی اضافی در ساختمان هایی که مقاومت کف سیستم زمین بیش از حد مجاز بوده و امکان کاهش آن نیست
  4. جلوگیری از آسیب های ناشی از صاعقه بر روی تجهیزات الکتریکی و اشخاص

      10.کاهش امپدانس شبکه زمین ساختمان

  1. در صورتی که در یک ساختمان، مقاومت کل شیکه زمین (PEN) بیشتر از ۲ اهم باشد و به سادگی امکان کاهش آن نباشده باید از همبندی اضافه کمک گرفته شود
  2. سالم ماندن عایق بندی کابل ها در هنگام عبور جریان های خطا

 13. همبندی سبب ایجاد یک حوزه هم ولتاژ در حجم کل ساختمان می شود که بزرگی این حوزه هم ولتاژ بستگی به وسعت ساختمان دارد

جهت اجرای همبندی اصلی، باید هادی حفاظتی، هادی خنثی، لوله های اصلی فلزی آب، لوله های اصلی گاز، لوله ها و کانال های فلزی اصلی سایر تاسیسات الکترود اصلی و فرعی اتصال زمین و تمامی قسمت های اصلی فلزی ساختمان ها مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح را به وسیله هادی های جداگانه بر روی شینه اصلی اتصال زمین ساختمان به یکدیگر متصل نمود. لذا با توجه به وجود مقاومت الکتریکی در اتصالات عادی بین میلگردهای بتن مسلح و اتصالات پیچی تیرها و ستون های اسکلت فلزی، بایستی پیش از هر مرحله بتن ریزی و یا پوشاندن اسکلت فلزی به ترتیبی که شرح داده می شود، اتصالات الکتریکی مطمئنی را به وجود آورد و سپس شبکه ایجاد شده را به اتصال زمین ساختمان متصل نمود.