جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

توضیحات مربوط به همبندی اصلی در نقشه کشی برق ساختمان

قطر میلگرد همبندی، نباید کمتر از 8 میلی متر باشد و اگر سطح مقطع هادی اصلی فاز ساختمان از 95میلیمترمربع بیشتر بود، قطر میلگرد به 10میلی متر افزایش می یابد در صورت موافقت ناظر سازه میتوان از میلگردهای سازه استفاده کرد ولی بدلیل این که مهندس عمران از میلگردهای A- III , A – IV در سازه استفاده می کنند، جوشکاری روی میلگردهای سازه توصیه نمی شود. میلگرد سازه ای که قرار است برای همبندی استفاده شود، باید تا خرپشته امتداد یابد.

سطح مقطع هادی همبندی نباید از 6 میلمتر مربع کوچکتر باشد. از طرف دیگر، سطح مقطع هادی های حفاظتی در تأسیسات هرچه باشد، لزومی نخواهد داشت سطح مقطع هادی همبندی از 25میلی متر مربع بزرگتر باشد. بین این دو حد، سطح مقطع هادی همبندی اصلی نباید از نصف سطح مقطع بزرگترین هادی حفاظتی در تأسیسات کوچکتر باشد. حداقل سطح مقطع برای مس 6 میلی مترمربع و برای آلومینیوم 16میلی مترمربع و برای استیل 50میلی متر مربع است.

همبندی در میلگردها، ستون ها و تیرهای فلزی ساختمان، با ایجاد شبکه ای از یک هادی در شالوده (فونداسیون) و همه طبقات ساختمان انجام میشود. این شبکه تمامی بخش های زیر را در بر می گیرد.

1- در شالوده: تمامی شناژهای ارتباطی

2-در سقف بام: تمامی شناژها و تیرهای فلزی

3- در سایر سقف ها

الف. شناژها یا تیرهای فلزی پیرامونی سقف

ب. شناژها یا تیرهای فلزی پیرامونی چهارچوب راه پله و آسانسور

ج. شناژها یا تیرهای فلزی در طول و عرض ساختمان، حداقل در هر 20 متر

د. یکی از شناژها یا تیرهای فلزی در هر حمام، دستشویی، آشپزخانه، آبدارخانه، رختشوی خانه و سایر فضاهایی که به طور معمول در کف آنها آبریزی می شود.

4. در سقف خرپشته ها و سقف موتورخانه های آسانسور، شناژها یا تیرهای فلزی پیرامونی هر سقف

5- در ستون ها: در پوسته خارجی و درون ساختمان، به نحوی که موارد ذیر را در بر گیرد:

الف. تمامی ستون های واقع در گوشه های ساختمان (در همه طبقات)

ب. در هر 20متر از طول و از عرض ساختمان، حداقل یک ستون (در همه طبقات)

ج. یکی از ستونهای شفت هر راه پله در همه طبقات

در تمامی ستون ها در هر خرپشته و هر موتورخانه آسانسور میلگردهای اضافی همبندی باید با سیم آرماتوربندی معمولی یا سیم مسی مفتولی به میلگردهای اصلی سازه بسته شوند (تعداد بست و روش بستن آنها مانند میلگردهای اصلی سازه است)

بایستی تمامی قطعات شبکه همبند، از طریق اتصالات الکتریکی مطمئن، به یکدیگر وصل شوند به نحوی که مقاومت الکتریکی، بین اجزاء این شبکه به حداقل ممکن کاهش یابد. این اتصالات باید در همه نقاط زیر برقرار شود

1.در تمامی نقاطی که قطعات شبکه همبند دو تکه اند 2. در تمامی گوشه های ساختمان که قطعات شبکه همبند از دو طرف به هم می رسند. 3. در تمامی انشعاباتی که از یک قطعه، از شبکه همبند گرفته میشود. (سه راهیها) 4. در تمامی نقاطی که قطعات طولی و عرضی شبکه همبند از روی هم عبور می کنند. (چهار راهیها) 5. در هر جا که شبکه افقی یک طبقه، به یک ستون متصل می شود.

اتصال الکتریکی مطمئن بین قطعات میلگرد همبندی به وسیله جوشکاری (با استفاده از ترانس جوش دستی انجام میشود). استفاده از جوشکاری با قوس الکتریکی برای به هم بستن میلگردهای متقاطع فقط برای فولادهای جوش پذیر و با تأیید دستگاه نظارت مجاز می باشد. در این صورت جوش نباید باعث کاهش سطح مقطع میلگرد و ایجاد زدگی در آن شود. طول جوش و سایر جزئیات اجرای جوشکاری اتصالات هادی های همبندی در ادامه ذکر شده است

برای اتصال شبکه همبند شده به سیستم اتصال زمین ساختمان، از یک قطعه فولادی به نام قطعه اتصال استفاده می شود. این قطعه یا یک تجهیز قابل تنظیم آماده و یا یک تکه نبشی فولادی معمولی به ابعاد 5*50*50 میلی متر یا بزرگتر است، به طوری که در آن، فصل مشترک صفحات تشکیل دهنده قطعه اتصال، یکپارچه و یا به طور کامل جوشکاری شده است.

در هنگام استفاده از این دو صفحه به عنوان قطعه اتصال، یکی از صفحات نبشی به هادی همبندی موجود در ستون، جوشکاری می شود و صفحه دیگر برای اتصال شبکه همبند به هادی ارتباطی بین سیستم اتصال زمین ساختمان و شبکه همبند شده به کار می رود. برای اتصال هادی ارتباطی (هادی همبندی) به قطعه اتصال باید از جوش ترمیت استفاده شود و یا یک عدد پیچ ضد زنگ با اندازه مناسب روی این قطعه جوشکاری شده و هادی همبندی به کمک کابلشو مناسب بر روی این پیچ بسته شود. پیچ و کابلشو نصب شده بر روی قطعه اتصال بایستی همیشه در دسترس و قابل بازرسی و تعمیر باقی بماند و پوشاندن دائمی آن ممنوع است.