جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

توضیحات مربوط به سیستم ارت در نقشه کشی برق ساختمان

1- کلیه وسایل تأسیساتی و الکتریکی باید به مدار اتصال زمین متصل شود

2- هادی های اتصال بين الكترودها و یا شبکه اصلی سیستم اتصال زمین باید در صورت امکان از تسمه مسی حلقه ای با ابعاد لازم ولی در صورت عدم امکان تهیه آن استفاده از سیم مسی لخت نیز بلامانع است.

3- در صورتی که سیم اتصال زمین (هادی حفاظتی با سیم های فاز و نول )کلا در یک لوله کشیده شود مانند سیم کشی سیستم روشنایی و یا پریزهای برق تک فاز و نول با سه فاز و نول و غیره سطح مقطع اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیم های فاز و نول باشد

4- در صورتی که سیم اتصال زمین (هادی حفاظتی با سیم های فاز و نول) کلا در یک پوشش قرار گرفته باشد مانند کابل های معمولی و یا سیم های چند رشته ای قابل انعطاف ارتباطی میان سیم اتوی برقی سطح مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیم های فاز و نول باشد

5- در کابل هایی که سطح مقطع سیم نول نصف سطح مقطع هر سیم فاز میباشد سطح مقطع سیم اتصال زمین و سیم نول باید یکسان باشد

6- در صورتی که برای اتصال زمین وسایل و ماشین آلات برقی و همچنین تابلوهای اصلی و فرعی و غیره از سیم باشینه جداگانه ای استفاده شود سطح مقطع آن باید با سطح مقطع نول کابل اصلی دستگاههای مربوطه یکسان باشد مشروط بر اینکه سطح مقطع سيم نول از 16 میلیمتر مربع کمتر نباشد.

7- سیستم ارتینگ TN -S می باشد. در این سیستم ارت با نول در محل ترانسفور ماتور تا تابلوهای نیمه اصلی و گاه تا انتهای مسیر مشترک است

8- در جایی که امکان صدمه دیدن سیم مسی اتصال زمین وجود دارد بایستی توسط لوله HPVC با ارتفاع مناسب محافظت گردد.

9- عمق چاه ارت براساس نم طبیعی زمین است.