جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

توضیحات عمومی در نقشه های برق ساختمان

1- پیمانکار برق موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی کلیه نقشه های سازه و معماری و تأسیسات مکانیک و الکتریکی را مطالعه کند و هماهنگی لازم جهت اجرای بهتر را انجام دهد.

2- نقشه های تاسیسات الکتریکی ساختمان براساس مقررات ملی ساختمان (مبحث 13) تهیه شده است.

3- کلیه مسائل عنوان شده در نشریه 110سازمان برنامه و بودجه لازم الاجرا می باشد.

4- پیمانکار باید قبل از شروع عملیات اجرائی، نقشه کارگاهی جهت لوله ها و اتصالات را تهیه نماید.

5- تمامی تجهیزات مورد استفاده در عملیات اجرایی برق باید به تأیید مهندس ناظر برق ساختمان برسد.

6- کارفرما موظف است در هر مرحله از کار مراتب را کتبا به ناظر گزارش نماید تا پس از کنترل ناظر مراحل بعدی ادامه یابد.