جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

اشکلات و نحوه برطرف کردن همبندی غیر صحیح اجرا شده

1. در صورتی که همبندی را قبل از بتن ریزی در فونداسیون، بام و یا یکی از طبقات ساختمان، خرپشته ها، یا سقف موتورخانه های آسانسور انجام نداده باشند، باید با استفاده از سیم مسی بدون روکش غیر افشان با سطح مقطع 16 میلی متر مربع، شبکه همبند را بر روی سطح بتن (بر روی بتن کف طبقه، بام و غیره) ایجاد و آن را به شبکه همبندی، در نزدیک ترین نقاط در دسترس متصل نمود. در این صورت شبکه ایجاد شده بایستی همه جزئیات شبکه همبند و فونداسیون یکپارچه را در بر بگیرد. با این تفاوت که فاصله از 20 متر به 10 متر کاهش می یابد. پس از ایجاد این شبکه، باید بلافاصله روی آن با ملات سیمان (ماهیچه سیمانی) پوشانده شود.

2. درصورتی که قبل از بتن ریزی در ستون های یکی از طبقات ساختمان، خرپشته و یا موتورخانه آسانسور، همبندی را انجام نداده باشند، ارتباط شبکه همبند بین طبقات بالا و پایین قطع می شود، لذا باید یک رشته سیم مسی با سطح مقطع حداقل 16 میلی متر مربع غیرافشان (روکش دار یا بدون روکش) در کنار ستون های مورد نظر (شناژها یا تیرهای فلزی سقف خرپشته و سقف موتورخانه آسانسور) قرار داده و آنها را به شبکه همبندی طبقه بالاتر و همچنین طبقه یا طبقات پایین تر متصل نمود.

توضیح: به منظور جلوگیری از خوردگی، استفاده از سیم روکشدار برای ستون هایی که با گچ پوشانده می شوند، الزامی است.

3. درصورتی که قبل از بتن ریزی در دو یا چند طبقه از ساختمان (در ستون ها و سقفها) همبندی را انجام نداده باشند، باید شبکه همبند را به شبکه همبند و فونداسیون یکپارچه به کمک سیم مسی، بر روی سقف ها و ستون ها ایجاد و ضمن اتصال این طبقات به یکدیگر، آنها را به نزدیک ترین نقاط در دسترس، به طبقات بالا و پایین متصل نمود