جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش اقدامات ناظر برق در طول اجرای عملیات ساختمان

سطح:پیشرفته
مدرس:مهندس محسن انتظاری
نام فایل:gme2230

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

ابتدا انواع تخلفات ساختمانی را دسته بندی کرده و به تشریح وظایف ناظر برق در مقابل هریک از این تخلفات خواهیم پرداخت. سپس وظایف ناظران برق ساختمان در حین انجام عملیات ساختمانی را معرفی می کنیم. در ادامه وظیفه آموزش و ارائه دستورکار ناظر برق حین اجرای عملیات ساختمانی بر اساس مقررات ملی را بررسی خواهیم کرد. با توجه به احتمال توقف عملیات ساختمانی در میانه کار و یا تاخیر در شروع عملیات ساختمانی وظیف ناظر برق را در این شرایط تشریح کرده و در نهایت به بررسی الزام حضور به موقع ناظر برق در حین اجرای عملیات ساختمانی بر اساس مقررات ملی خواهیم پرداخت.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق ناظر و طراح سازمان نظام مهندسی

دانشجویان رشته مهندسی برق

فهرست مطالب

◄ دسته بندی انواع تخلفات ساختمانی و تشریح وظایف ناظر برق در مقابل هریک از این تخلفات
◄ معرفی وظایف ناظران برق ساختمان در حین انجام عملیات ساختمانی
◄ بررسی وظیفه آموزش و ارائه دستورکار ناظر برق حین اجرای عملیات ساختمانی بر اساس مقررات
◄ بررسی وظیفه ناظر برق در هنگام توقف عملیات ساختمانی در میانه کار و یا تاخیر در شروع عملیات ساختمانی
◄ بررسی الزام حضور به موقع ناظر برق در حین اجرای عملیات ساختمانی

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود و دریافت آموزش به صفحه ی بسته ی جامع این آموزش مراجعه فرمایید