جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آموزش اقدامات ناظر معماری در خاتمه عملیات ساختمانی

آموزش اقدامات ناظر معماری در خاتمه عملیات ساختمانی دریافت آموزش سطح: پیشرفته مدرس: مهندس محسن انتظاری نام فایل: gme1940 مهندس محسن انتظاری چکیده فهرست مطالب اخبار و آموزش نظام...

آموزش اقدامات ناظر معماری در طول اجرای عملیات ساختمان

آموزش اقدامات ناظر معماری در طول اجرای عملیات ساختمان دریافت آموزش سطح: پیشرفته مدرس: مهندس محسن انتظاری نام فایل: gme1930 مهندس محسن انتظاری چکیده فهرست مطالب اخبار و آموزش نظام...

آموزش اقدامات ناظر معماری در ابتدای پذیرش نظارت ساختمان

آموزش اقدامات ناظر معماری در ابتدای پذیرش نظارت ساختمان دریافت آموزش سطح: پیشرفته مدرس: مهندس محسن انتظاری نام فایل: gme1925 مهندس محسن انتظاری چکیده فهرست مطالب اخبار و آموزش...

بررسی فرآیندهای اداری در عملیات ساختمانی و نظارت مستمر معماری در نظام مهندسی ساختمان

بررسی فرآیندهای اداری در عملیات ساختمانی و نظارت مستمر معماری در نظام مهندسی ساختمان دریافت آموزش سطح: پیشرفته مدرس: مهندس محسن انتظاری نام فایل: gme1920 مهندس محسن انتظاری چکیده فهرست مطالب اخبار و...

بررسی مسئولیت ناظر معماری ساختمان بر اساس قوانین شهرداری و مقررات ملی

بررسی مسئولیت ناظر معماری ساختمان بر اساس قوانین شهرداری و مقررات ملی دریافت آموزش سطح: پیشرفته مدرس: مهندس محسن انتظاری نام فایل: gme1915 مهندس محسن انتظاری چکیده فهرست مطالب اخبار و آموزش...