جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

دستورالعمل اجرای همبندی در ساختمان های اسکلت فلزی

در سازه های اسکلت فلزی که تیرها و ستون ها با استفاده از پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند، برای ایجاد اتصال الکتریکی مطمئن بین قطعات فلزی شبکه همبند مثلا اتصال الکتریکی تیر به ستون از یک قطعه سیم مسی رابط’ استفاده می شود. سیم رابط را باید به قطعات فولادی متصل شونده، جوش ترمیت داد و یا دو سر آن را کابلشو زده و به دو عدد پیچ جوشکاری شده به قطعات متصل شونده، وصل نمود. سیم رابط پس از بسته شدن، نباید در حال کشیده قرار گیرد و انحنای لازم برای انقباض و انبساط قطعات متصل شونده را داشته باشد. در ضمن هنگام جوشکاری پیچها، نباید آسیبی به خود پیچ برسد.

قطعه اتصال

برای اتصال شبکه همبند شده به سیستم اتصال زمین ساختمان، از یک قطعه فولادی به نام قطعه اتصال استفاده می شود. این قطعه یا یک تجهیز قابل تنظیم آماده و یا یک تکه نبشی فولادی معمولی به ابعاد ۵×۵۰×۵۰ میلی متر یا بزرگتر است، به طوری که در آن، فصل مشترک صفحات تشکیل دهنده قطعه اتصال، یکپارچه و یا به طور کامل جوشکاری شده است. در هنگام استفاده از این دو صفحه به عنوان قطعه اتصال، یکی از صفحات نبشی به هادی همبندی موجود در ستون، جوشکاری می شود و صفحه دیگر برای اتصال شبکه همبند به هادی ارتباطی بین سیستم اتصال زمین ساختمان و شبکه همبند شده به کار می رود. برای اتصال هادی ارتباطی (هادی همبندی) به قطعه اتصال باید از جوش ترمیت استفاده شود و یا یک عدد پیچ ضد زنگ با اندازه مناسب روی این قطعه جوشکاری شده و هادی همبندی به کمک کابلشو مناسب بر روی این پیچ بسته شود. پیچ و کابلشو نصب شده بر روی قطعه اتصال بایستی همیشه در دسترس و قابل بازرسی و تعمیر باقی بماند و پوشاندن دائمی آن ممنوع است. لازم است یک عدد جعبه بازدید، در محل این قطعه نصب شود.

تذکر:

  1. به منظور حفظ زیبایی توصیه می شود، محل نصب قطعه اتصال طوری انتخاب شود که از قرار گرفتن آن در مکان های در معرض دید، جلوگیری به عمل آید. البته در صورت استفاده از جوش ترمیت، می توان به جای نصب جعبه بازدید، محل اتصال را با سیمان پوشاند.
  2. قطعه اتصال در ارتفاع حدود 30 سانتیمتری از کف تمام شده، نصب شود.