جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

تغذیه مشترک با کابل سرویس هوایی

عبور کابل سرویس از فضای بیرون درب ورودی به فضای داخل ساختمان های جنوبی (درب به ساخت)، از طریق نصب لوله پلیکا، در کنار درب ورودی انجام می شود. طول کابل، مطابق با استاندارد شرکت توزیع برق و اصول حفاری کانال کابل شبکه فشارضعیف، از پای تیر برق تا زیر تابلو کنتوری در نظر گرفته می شود

تغذیه مشترک از جعبه انشعاب

در این نوع تغذیه، جعبه انشعاب روی دیوار ساختمان و یا روی سکو تابلو نصب می شود به طوری که کابل ورودی از شبکه به آن متصل شده و کابل سرویس مشترک که همان خروجی جعبه انشعاب است، می تواند توسط بست از روی دیوار یا از طریق حفاری کانال به صورت زمینی به کنتور یا تابلو کنتوری متصل گردد.