جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

آشنایی با بیمه مهندسی

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای، بیمه گذار که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد، در ازای انجام وظایف بیمه گذار خسارات مالی و جانی وارده به مالک، کارکنان پروژه ساختمانی و اشخاص ثالث در محل ملک مورد بیمه را که از خطا اشتباه و غفلت یا قصور بيمه گذار ناشی شده باشد، پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و با توجه به مفاد شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه جبران نماید. لازم به ذکر است که شرایط خصوصی بیمه نامه ی ارگان های مختلف با هم متفاوت می باشد و باید در هنگام عقد قرارداد به دقت شرایط عمومی و خصوصی مطالعه شود. در بیمه نامه قسمتی به نام استثنائات وجود دارد که در آن بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت. به عنوان مثال:

1. خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

2. خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیواکتیو

3. خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل

دو نمونه از شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه در ادامه ذکر شده است.

شرایط عمومی


ماده اول: موضوع قرار داد

موضوع قرارداد عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفهای بیمه گذار که براساس آن بیمه گر متعهد می شود در ازاء انجام وظایف بیمه گذار خسارات مالی و جانی وارده به مالک، کارکنان پروژه ساختمانی و اشخاص ثالث در محل ملک مورد بیمه را که از خطا، اشتباه و غفلت یا قصور بیمه گذار ناشی شده باشد پس از احراز مسئولیت بیمه گذار با توجه به مفاد شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه جبران نماید.

ماده دوم: استثنائات

در موارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

  1. خسارات ناشی از عمد یا تقلب بیمه گذار
  2. خسارات ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، بلوا، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.
  3. عدم رعایت تعهدات مندرج در بند ۲ از ماده سوم شرایط عمومی
  4. خسارت بدنی و مالی ناشی از مسئولیتهای صاحبکار، پیمانکار و کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث.
  5. خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل (سیل، زلزله، طوفان و …) و غیرطبیعی که بیمه گذار مسئول جبران آن نیست.
  6. جرائم تخلفات و مطالبات شهرداری
  7. تأخیر در انجام کار
  8. خسارات ناشی از عدم صلاحیت فنی مهندس طراح، محاسب و ناظر

ماده سوم: وظایف بیمه گذار

1- بیمه گذار موظف است براساس قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمانی استان مربوطه و شهرداری عمل نماید.

2- بیمه گذار موظف است با توجه به نوع فعالیت خود، طراحی، محاسبه یا نظارت پروژه های جدیدی را که اخذ مینمایند با ذکر مشخصات پرونده به انضمام حق بیمه و مالیات منطقه حداکثر تا پانزدهم هر ماه به بیمه گر تحویل نماید.

3- بیمه گذار موظف است کلیه اقدامات احتیاطی لازم را براساس مقررات و دستورالعمل های شهرداری و سازمان نظام مهندسی به منظور جلوگیری از خسارت انجام دهد.

4- بیمه گذار موظف است به محض دریافت هر گونه ادعای خسارت در رابطه با مسئولیتهای موضوع این بیمه نامه مراتب را کتبا به بیمه گر اعلام نماید و جهت بررسی خسارت در حدود امکانات با بیمه گر همکاری و مدارک مورد نیاز را در اختیار وی قرار دهد.

5- بیمه گذار نمی بایست بدون اخذ موافقت بيمه گر توافقی با اشخاص زیان دیده به عمل آورد. در غیر این صورت بیمه گر تعهدی در قبال آن نخواهد داشت مگر آنکه بنا به تشخیص وی اولأ خسارت وارده در شمول تعهدات بیمه نامه بوده، ثانية توافق بیمه گذار موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر بوده است.

6- بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه هر گونه تغییر کمی و کیفی را که در وضعیت خطر حاصل شود و یا تغییراتی را که در چگونگی ارتباط وی با موضوع بیمه به وجود آید ظرف مدت 5 روز کتبأ به اطلاع بیمه گر برساند.

ماده چهارم: وظایف و تعهدات بیمه گر

بیمه گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز نسبت به پرداخت خسارت طبق جدول مندرج در شرایط خصوصی اقدام نماید.

تبصره: ملاک تشخیص بیمه گذار رای مراجع ذیصلاح قضایی است. با این وجود در صورتی که مسئولیت بیمه گذار از نظر بیمه گر محرز تشخیص داده شود، بیمه گر می تواند قبل از صدور رای از سوی مراجع قضایی براساس نظر کارشناس و پزشک معتمد خود نسبت به جبران خسارت اقدام و یا با تحصیل موافقت بیمه گذار با زیان دیدگان مصالحه نماید

تبصره: سلسله حوادث ناشی از یک منشاء با علت اصلی واحد، در مجموعه یک حادثه تلقی می گردند ماده پنجم: پرداخت خسارت

الف) غرامت فوت براساس رأی مراجع قضایی و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه با معادل ارزان ترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد پرداخت می گردد.

تبصره: در صورت تأخیر در ارائه حکم قطعی دادگاه افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود.

ب) غرامت نقص عضو براساس درصد تعیین شده در مراجع قضایی و یا ذیصلاح و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه با معادل ارزان ترین نوع دیه برای هر کدام که کمتر باشد پرداخت می گردد

ج) در صورت وقوع حادثه منجر به جرح اشخاص ثالث چنانچه صدمات وارده مشمول نقص عضو قرار نگیرد هزینه های پزشکی زیاندیده براساس اصل اسناد و مدارک معتبر پزشکی و با تأیید پزشک معتمد و کارشناس بیمه گر حداکثر تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه پس از کسر فرانشیزه پرداخت می گردد.

د) در صورتی که قبل از صدور رأی توسط مراجع قضایی و یا ذیصلاح، بیمه گر مبلغی بابت هزینه پزشکی پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختی از مبلغ تعیین شده توسط مراجع مذکور کسر و مابه التفاوت مطابق بند (ب) از ماده پنجم پرداخت می گردد.

ه) در صورتی که هزینه های پزشکی توسط بیمه گذار پرداخت شده باشد چک خسارت در وجه وی و در غیر این صورت در وجه زیان دیده صادر می گردد

و در صورتی که زیان دیده از خدمات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان های مشابه استفاده نماید تعهد بیمه گر در جبران هزینه های پزشکی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه

ز) در صورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگر تأمین شود تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده است

ج) میزان خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث براساس نظر کارشناس بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد شد در صورتی که مبلغ خسارت تعیین شده مورد موافقت شخص تریان دیده نباشد موضوع از طریق کارشناس مرضی الطرفین حل و فصل خواهد گردید.

ماده ششم: فرانشيز

فرانشیز براساس میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین می گردد.

ماده هفتم: شرایط فسخ

هر یک از طرفین می توانند با اخطار کتبی یک ماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند. در صورت فسخ بیمه نامه از جانب بیمه گذار حق بیمه براساس تعرفه کوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بیمه گر حق بیمه باقی مانده به صورت روزشمار محاسبه خواهد گردید.

ماده هشتم: چگونگی رفع اختلاف

در صورت اختلاف نظر در تفسیر و با اجرای شرایط این بیمه نامه، مراتب حتی الامکان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد در غیر این صورت رأی مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده نهم: مرور زمان

مرور زمان دعوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود و خساراتی که پس از دو سال از تاریخ حادثه بیمه گر اعلام گردد از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است

ماده دهم: موارد پیش بینی نشده نسبت به موارد پیش بینی نشده در این بیمه نامه، براساس قوانین، مقررات و عرف بیمه در ایران رفتار خواهد شد.

ماده یازدهم: مواد شرایط عمومی این شرایط عمومی که مشتمل بر پانزده ماده و سه تبصره است جزء لاینفک بیمه نامه است