جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

نحوه اتصال شبکه همبند به شینه اتصال زمین

شبکه همبند شده بایستی حداقل از سه نقطه به شينه اتصال زمین، در تابلوی اصلی ساختمان (شینه زمین) وصل شود. نقاط اتصال شبکه همبند به اتصال زمین ساختمان، روی ستون های همبند شده منظور می گردد. یکی از این نقاط بایستی روی ستون همبند شده محور راه پله باشد، نقطه دیگر، روی ستونی که از تابلو کنتور تا حد ممکن فاصله کمتری دارد؛ جانمایی شود. نقطه یا نقاط باقیمانده روی ستون هایی در نظر گرفته می شوند که حتی الامکان دور از یکدیگر و دور از نقاط قبلی باشند.

اگر ساختمان به وسیله درز انقطاع (ژوئن) به دو یا چند بخش مجزا تقسیم شده باشد، باید هر بخش، حداقل از سه نقطه به شينه اصلی اتصال زمین همان بخش متصل گردد

علاوه برآن ستون هایی که مجاور یکدیگر، در دو طرف یک درز انقطاع قرار داشته و جزئی از شبکه همبند می باشند، باید در پایین ترین و بالاترین طبقه ساختمان به یکدیگر متصل شوند. اگر تعداد طبقات بیش از 7 طبقه باشد، باید حداقل در هر 7 طبقه این اتصال تکرار شود.