جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

جزئیات اجرای همبندی اسکلت ساختمان بر طبق مقررات ویرایش جدید مبحث 13

در ویرایش جدید مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان صراحتا اجرای همبندی اصلی در کنار سیستم اتصال زمین بصورت یک الزام مطرح شده. ضمنا اجرای همبندی اضافی در محیط های مخصوص و مکان هایی که در مورد عملکرد سیستم حفاظتی در زمان مجاز اطمینان کافی وجود ندارد الزامی است. بنابراین مهندسین طراح برق موظفند که نقشه پلان همبندی ساختمان را در کنار نقشه سایر پلان ها طراحی کرده و به مجری طرح تحویل دهند. در این آموزش نحوه ترسیم پلان همبندی بصورت استاندارد بطوری که شامل اتصال شینه اصلی اتصال زمین به شبکه همبند از سه نقطه و اتصال به یکی از هادی های اصلی ساختمان مانند لوله اصلی آب یا گاز و کانال ها و همچنین به هریک از شینه های اتصال زمین طبقات باشد آموزش داده شده است.
همانطور که اطلاع دارید در ویرایش جدید مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان صراحتا اجرای همبندی اصلی در کنار سیستم اتصال زمین بصورت یک الزام مطرح شده. بنابراین مهندسین طراح برق موظفند که نقشه های همبندی اسکلت ساختمان را در کنار نقشه سایر پلان ها طراحی کرده و به مجری طرح تحویل دهند. در این آموزش نحوه ترسیم نقشه همبندی اسکلت ساختمان بصورت استاندارد آموزش داده شده است بطوری که این آموزش شامل ترسیم نقشه پلان همبندی شالوده ساختمان، تیپ طبقات، سقف، خرپشته و ستون های همبند بوده و همچنین تمام دیتایل های مورد نیاز نقشه همبندی اسکلت از جمله دیتایل اجرای قطعه اتصال و دیتایل جوشکاری میلگرد ها آموزش داده شده است. در این آموزش سعی شده تا با استفاده از منابع قابل استناد در بحث همبندی اسکلت از جمله ویرایش جدید مبحث سیزدهم و دستورالعمل طرح و اجرای همبندی اسکلت ساختمان یک آموزش کامل و کاربردی در این زمینه ارائه شود.