جهت مشاوره برای خرید: 09376460416
انتخاب صفحه

توضیحات مربوط به تابلو های برق در نقشه کشی برق ساختمان

1- تمامی تابلوها باید با رنگ آمیزی الکترواستاتیک رنگ آمیزی شوند.

2- شمش کشیهای داخل تابلوها طبق استاندارد رنگ آمیزی شده و ظرفیت شینه فازها باید حداقل 1/5 برابر جریان اسمی کلید اصلی تابلو باشد. همچنین سطح مقطع شینه نول و ارت مساوی و نباید از نصف سطح مقطع فاز کمتر باشد.

3- تابلو کنتور باید مطابق ضوابط شرکت برق و از ورق آهنی به ضخامت 2 میلیمتر با اسکلت بندی ضدرطوبت و یا دربهای بازشو قفلی ساخته شود.

4- درب تابلو کنتور باید طوری نصب شود که در موقع بسته بودن، کنتورهای قابل رؤیت بوده و توسط شیشه ضخیم نشکن شفاف محافظت گردد.

5- کلیه سیم کشیهای داخل تابلو باید طبق استانداردهای بین المللی انجام گیرد و سر سیمها و کابل ها در ابتدا و انتهای مسیر در داخل تابلو شماره گذاری شود

6- تجهیزات داخل تابلو از جنس مرغوب و دارای استاندارد معتبر تهیه شده و به تأیید مهندس ناظر برسد.

7- کلید ورودی تابلوهای توزیع هر واحد و تابلوی توزیع عمومی مجهز به کلید نشت جریان با حداکثر جریان 30میلی آمپر باشد و باید دارای شرایط استاندارد ISIR16700 و IEC61008 باشد.

8- در بالای تابلوي MDB فضای کافی جهت عبور لوله های انشعاب طبقات و انشعابات کابل های اصلی ورودی به تابلو تعبيه شود.

9- کلیه تجهیزات الکتریکی و مکانیکی که با تابلو تغذیه کننده خود در یک محل قرار ندارند بایستی مجهز به کلید ایزولاتور باشند.