انتخاب صفحه

نحوه برق رسانی به کارگاه ساختمانی

پس از رعایت حریم و تأیید آن توسط مهندس ناظر برق و جمع آوری تمامی کنتورهای قدیمی در ساختمان های دارای بافت فرسوده، باید مالک کارفرما نماینده قانونی (متقاضی)، نسبت به درخواست انشعاب جدید از شرکت، برای عملیات اجرایی کارگاه ساختمانی اقدام نماید. در این راستا شرکت کنتور برق موقت سه فازی را با توجه به متراژ کارگاه ساختمانی به مشترک اختصاص می دهد.