انتخاب صفحه

پخش بار متقارن و نامتقارن در ETap

بخش ها: 13
مدت زمان:  3 ساعت و 50 دقیقه
سطح: پیشرفته
مدرس: مهندس رضا نوری

گروه مدرسین

درباره این آموزش

تاریخ انتشار: 95/12 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین برق قدرت

مهندسین شرکت های برق منقطه ای

پیش نیاز ها؟

گذراندن درس بررسی سیتم های قدرت 1

فهرست مطالب

بخش اول: آشنایی مقدماتی با ETap

◄ باز کردن ETap
◄ بررسی سطح های دسترسی
◄ بررسی تنظیمات مربوط به Print
◄ خروجی برای نرم افزار Catia
◄ نحوه ورود فایل ها از ورژن های قدیمی
◄ توضیحات ClipBoard
◄ اتصال چند پروژه به یکدیگر
◄ توضیحات مربوط به سطل زباله در ETap
◄ تنظیمات مربوط به تغییر و Unit
◄ تنظیمات استاندارد IEEE و Ansi
◄ تنظیمات مربوط به ذخیره سازی
◄ استفاده از نقشه های آماده ETap

بخش دوم: آشنایی با تنظیمات Bus سیستم قدرت در ETap

◄ نام گذاری
◄ تعیین سطح ولتاژ
◄ کلاس بندی و نسبت دادن آن به یک ناحیه خاص
◄ قفل کردن برای جلوگیری از تغییرات بر روی آن
◄ تعیین شرایط تعمیرات و خارج شدن از سرویس
◄ تنظیمات مربوط به سه فاز یا تک فاز بودن
◄ حداقل و حداکثر بارگذاری
◄ آشنایی با معیار های ولتاژی نامتعادل
◄ حداکثر انحراف از ولتاژ میانگین خط
◄ حداکثر انحراف از ولتاژ میانگین بار
◄ نسبت ولتاژ توالی منفی به مثبت
◄ ولتاژ توالی صفر به مثبت
◄ بررسی انواع بار های متصل به Bus
◄ آشنایی با تنظیمات ترانسفورماتور به Bus
◄ نحوه اتصال ترانسفورماتور به Bus
◄ تنظیمات مربوط به تغییر در استاندارد ترانسفورماتور
◄ تنظیم شرایط در سرویس بودن یا نبودن (حالت تعمیر)
◄ تعیین نوع ترانسفورماتور (روغنی یا خشک)
◄ تعیین نوع خنک کاری
◄ بررسی تعیین نوع ترانس در افزایش ظرفیت بارگزاری
◄ تنظیمات مربوط به امپدانس ترانس در اتصال کوتاه
◄ محاسبه پارامتر های ترانسفورماتور
◄ نحوه ورود اطلاعات آزمایش اتصال کوتاه ترانس
◄ تعیین ترانسفورماتور به عنوان ترانس نیروگاهی
◄ تنظیمات مربوط به کنترل تب چنجر ترانس با AVR
◄ تغییر نوع زمین شدن ترانسفورماتور
◄ تغییر نوع سیم پیچ های ترانس از ستاره مثلث
◄ نمایش گرافیکی انواع زمین کردن

بخش سوم: آشنایی با تنظیمات کابل در ETap

◄ نحوه ورود طول کابل و درصد خطا در اندازه
◄ نحوه استفاده از کتابخانه خود نرم افزار
◄ نحوه چند لایه کردن سیم
◄ جنس سیم و کابل
◄ تنظیمات تاثیر مغناطیس بر کابل
◄ سطح ولتاژ کار
◄ دمای کار در زیر زمین و مقاومت آن
◄ دمای کار در روی زمین و مقاومت آن
◄ تنظیمات سطح مقطع کابل
◄ نوع عایق کابل
◄ تعیین مقاومت DC کابل
◄ تعیین Shield برای کابل
◄ تنظیمات کشش کابل
◄ تنظیمات حرارتی کابل
◄ امپدانس های توالی مثبت و صفر و منفی کابل
◄ بررسی استاندارد های متفاوت و مختلف برای کابل

بخش چهارم: موتور و ژنراتور القایی

◄ تعیین در حالت موتور القایی یا ژنراتور
◄ تعیین بالاترین اهمیت برای کارکرد موتور
◄ تنظیمات دینامند موتور
◄ تنظیمات توان و ضریب توان موتور
◄ انتخاب موتور از شرکت های تولید کننده از کتابخانه
◄ نحوه نمایش گرافیکی مدار معادل موتور القایی
◄ تعیین پارامتر های مدار معادل موتور القایی
◄ تخمین پارامتر های موتور القایی توسط ETap

بخش پنجم: تنظیمات بار ترکیبی

◄ تعیین نوع مصرف
◄ مدلسازی بار های مصرفی نا متعادل
◄ مدلسازی بار های نمایی و ویژگی های آن ها
◄ تعیین ویژگی بار موتوری هنگام اتصال کوتاه
◄ تعیین نسبت X به R
◄ رفتار بر اساس استاندارد Ansi یا IEC
◄ مدلسازی دینامیکی موتور

بخش ششم: پخش بار متقارن در ETap

◄ طراحی یک شبکه دلخواه
◄ طراحی و رسم شبکه IEEE9
◄ پخش بار متقارن بر روی شبکه
◄ باز و بسته کردن کلید و تاثیر آن بر روی پخش بار
◄ استفاده از روش نیوتن – رافسون تطبیقی برای پخش بار
◄ استفاده از روش نیوتن – رافسون برای پخش بار
◄ استفاده از روش مجزای سریع برای پخش بار
◄ استفاده از روش گوس – سایدل شتاب داده شده برای پخش بار
◄ موثر قرار دادن وسایل DC در پخش بار
◄ تعیین شرایط اولیه پخش بار
◄ موثر کردن شیفت فازی ترانسفورماتور در پخش بار
◄ تعیین نحوه بارگزاری سیستم
◄ تعیین نحوه عملکرد ژنراتور ها
◄ تاثیر دهی Tolerance امپدانس ترانس ها
◄ تاثیر دهی Tolerance امپدانس کابل ها
◄ تاثیر دهی Tolerance امپدانس راکتور ها
◄ تاثیر دهی Tolerance امپدانس خطوط انتقال
◄ تاثیر دهی دمای محیط بر روی پخش بار
◄ تاثیر دهی ضریب تصحیح دما بر روی مقاومت کابل ها
◄ پنجره مربوط به اتصال ETap به شبکه قدرت واقعی
◄ نمایش هشدار های شبکه قدرت به صورت گرافیکی
◄ نمایش های هشدار Critical شبکه قدرت
◄ تعیین تنظیمات برای ورود AVR در هنگام فعل
◄ تعیین تنظیمات برای ورود گاورنر در هنگام خط
◄ تععین تنظیمات برای قطع یا وصل شدن یک کلید هنگام خط
◄ گزارش گیری از پخش بار
◄ تنظیمات گرافیکی نمایش نحلیل و نتایج

بخش هفتم: پخش بار نا متقارن در ETap

◄ آشنایی با نحوه ایجاد شبکه بالادست با ولتاژ نا بالانس
◄ نحوه تبدیل سه فاز به تک فاز
◄ نحوه ایجاد نابالانسی در دامنه
◄ نحوه ایجاد نابالانسی در فاز
◄ نحوه پخش بار نا متقارن
◄ نحوه تنظیمات اختلاف ولتاژ خط نسبت به متوسط
◄ نحوه تنظیمات اختلاف جریان خط نسبت به متوسط
◄ نحوه تنظیمات اختلاف توالی منفی ولتاژ به متوسط
◄ نحوه تنظیمات اختلاف توالی صفر ولتاژ به متوسط
◄ نحوه تنظیمات اختلاف جریان توالی منفی به متوسط
◄ نحوه تنظیمات اختلاف جریان توالی صفر به متوسط
◄ پخش بار نا متعادل بر روی یک شبکه فرضی
◄ نحوه تنظیمات نمایش در حالت نا متعادلی
◄ اصلاح شبکه با توجه به اطلاعات پخش بار