انتخاب صفحه

توضیحات مربوط به همبندی اضافی برای هم ولتاژ کردن در نقشه کشی برق ساختمان

چنانچه کمترین شکی نسبت به کارایی وسایل قطع خودکار مدار وجود داشته باشد باید از همبندی اضافی برای هم ولتاژ کردن استفاده کرد که در برگیرنده قسمتهای زیر است:

الف – کلیه بدنه های هادی دستگاه ها و لوازم و غیره که به صورت ثابت نصب شده باشند.

ب – قسمت های هادی بیگانه از هر نوع

ج – قسمت های اصلی فلزی ساختمان ها مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح (در صورت امکان)

د- هادی های حفاظتی کلیه وسائل و دستگاههای نصب ثابت و هادی های حفاظتی پریزها